Get Adobe Flash player

Informacje dla mistrzów

INFORMACJA DLA MISTRZÓW SZKOLĄCYCH
 
Egzaminy czeladnicze
 
Uczniowie młodociani uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych powinni po ukończeniu szkoły i otrzymaniu świadectwa złożyć dokumenty do egzaminu czeladniczego.
Prosimy więc o zadbanie, by uczniowie złożyli dokumenty najpóźniej do 15.07. br. r.
 
Nie zdanie egzaminu przez ucznia spowoduje utratę prawa do nabycia dofinansowania przez mistrza szkolącego.
  
Po raz kolejny zmieniają się pytania egzaminacyjne. Prosimy więc o przygotowanie uczniów nie tylko do egzaminu praktycznego ale również do egzaminu teoretycznego, który składa się z części pisemnej i ustnej.
W miesiącu czerwcu w Biurze Cechu będą dostępne pytania egzaminacyjne.
 
Wykaz dokumentów na egzamin czeladniczy.
  
1.     Formularz zgłoszeniowy kandydata do egzaminu /formularz z Cechu/.

2.     Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

3.     Świadectwo pracy w przypadku gdy nauka zawodu odbywała się w kilku zakładach.

4.     Zaświadczenie o ukończeniu nauki zawodu wystawione na obowiązującym formularzu i poświadczonym przez  

        Cech /formularz z Cechu/.

5.     Oryginał i odpis świadectwa ukończenia Szkoły Ponadgimnazjalnej, a w przypadku uczniów nie

        uczęszczających do szkoły zawodowej zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do
        egzaminu czeladniczego wraz ze świadectwem ukończenia Szkoły Gimnazjalnej.

6.    1 fotografia – podpisania.

7.     Dowód wpłaty: /o wysokość opłaty proszę pytać w Biurze Cechu/.

  
Przypominamy, że zgodnie z przepisami koszt pierwszego egzaminu czeladniczego pokrywa pracodawca.