Get Adobe Flash player

Nadzór szkoleń

Cech sprawuje nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych na podstawie porozumienia zawartego 14 grudnia 2002 r. pomiędzy Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu przy Al. Niepodległości 2.

Cech sprawując, z upoważnienia izby rzemieślniczej, nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle, wykonuje w szczególności następujące zadania :

 • współpracuje z samorządem powiatu, dyrektorami i radami pedagogicznymi szkół zawodowych, w których młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego u pracodawców rzemieślników realizują dokształcanie teoretyczne oraz organami nadzoru nad warunkami pracy w zakresie uwag i wniosków wynikających z działalności szkoleniowej pracodawców rzemieślników i egzaminów czeladniczych( stosownie do kompetencji wym. w art. 39, ust.5 i art. 40, ust. 3 ustawy o systemie oświaty),
 • przyjmuje od pracodawców szkolących uczniów oświadczenie dotyczące spełnienia warunków umożliwiających prowadzenie przygotowania zawodowego młodocianych i ustalające maksymalna liczbę młodocianych,
 • prowadzi ewidencję ( wykaz) pracodawców rzemieślników zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego, zawierający informacje o stanie zatrudnienia młodocianych pracowników, kwalifikacjach zawodowych i pedagogicznych osób szkolących- instruktorów praktycznej nauki zawodu, liczbie miejsc do wykorzystania w celu szkolenia, dacie złożenia egzaminów czeladniczych,
 • prowadzi ewidencję (wykaz) umów o pracę w celu przygotowania zawodowego realizowanego u pracodawców rzemieślników,
 • ustala osobę odpowiedzialna za nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych w rzemiośle, która powinna posiadać przygotowanie pedagogiczne ( co najmniej, jak instruktor praktycznej nauki zawodu),
 • organizuje cykliczne spotkania instruktażowe z mistrzami szkolącymi ( szkoła mistrzów). Program w szczególności powinien obejmować : zasady prawne związane ze szkoleniem młodocianych pracowników ( zmiany, nowe regulacje), elementy metodyki i dydaktyki związanej w realizacją programu praktycznej nauki zawodu,
 • prowadzi doradztwo oraz udziela informacji na temat zasad prawnych związanych ze szkoleniem, zarówno dla szkolących pracodawców, jak i młodocianych pracowników oraz uczestniczy w rozstrzyganiu ewentualnych sporów i nieporozumień wynikłych w trakcie trwania przygotowania zawodowego w rzemiośle,
 • udziela informacji na temat wolnych miejsc pracy na naukę zawodu w rzemiośle oraz pomocy młodocianemu pracownikowi, który z uzasadnionych przyczyn chce zmienić miejsce przygotowania zawodowego, a działania mediacyjne nie przyniosły efektu,
 • promuje naukę zawodu organizowaną w zakładach rzemieślniczych poprzez udzielanie i upowszechnianie informacji na temat zasad prawnych i organizacyjnych dotyczących przygotowania zawodowego w rzemiośle, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków mistrza szkolącego oraz młodocianego pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle,
 • udziela informacji oraz przygotowuje i udostępnia niezbędne dokumentacje związaną z organizacją przygotowania zawodowego młodocianego w rzemiośle,
 • organizuje – w miarę potrzeb – uroczyste podpisywanie umów o prace w celu przygotowania zawodowego, połączone z omówieniem podstawowych praw i obowiązków mistrzów oraz uczniów – młodocianych pracowników, a także wręczenia świadectw czeladniczych po zdanych egzaminach, z udziałem rodziców, przedstawicieli szkół, urzędów i organizacji.

Cech w ramach sprawowania nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego dokonuje spisania umowy w siedzibie cechu na druku umowy o prace w celu przygotowania zawodowego według wzoru opracowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego. Pieczęcią Cechu na druku umowy oraz nadanie jej numeru ewidencyjnego są potwierdzeniem, że w dniu spisania umowy spełnione zostały wszystkie warunki określone przepisami.

Cech prowadzi ewidencje zawartych umów o prace w celu przygotowania zawodowego. Rejestr umów o naukę zawiera numer kolejny, datę zawarcia umowy, określenie stron, nazwę rzemiosła, formę przygotowania zawodowego, datę planowanego zakończenia nauki, formę dokształcania teoretycznego, rubrykę na uwagi ( wg potrzeb – np. adnotacje o zakończeniu nauki).