Get Adobe Flash player

Obradował Kongres Rzemiosła Polskiego

Obradował Kongres Rzemiosła Polskiego

 

W dniu 29 czerwca 2011 roku w Warszawie odbył się Kongres Rzemiosła Polskiego. Kongres miał charakter sprawozdawczy.
 

 

Delegaci z izb rzemieślniczych z całej Polski z dużą troską i zaangażowaniem dyskutowali o aktualnych problemach rzemiosła polskiego, w tym w szczególności o zawirowaniach wokół refundacji mistrzom szkolącym wypłacanych młodocianym pracownikom wynagrodzeń, o reformie oświaty zawodowej, o trudnej sytuacji finansowej organizacji rzemieślniczych i o wielu innych sprawach nurtujących polskie rzemiosło.

W trakcie Kongresu Prezes związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik otrzymał od delegatów absolutorium, podobnie jak pozostali członkowie Zarządu ZRP.

                                                

W tym najważniejszym dla rzemiosła wydarzeniu wzięło udział 12 delegatów Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Nasi delegaci tradycyjnie aktywnie uczestniczyli w debacie kongresowej. Ich postulaty znalazły się w przyjętych przez Kongres wnioskach.

Wiceprezes Izby Karol Pufal w swoim wystąpieniu skoncentrował się na sprawach szkolenia zawodowego w rzemiośle. W swoim wystąpieniu poruszył takie problemy do rozwiązania jak:

–  rozbieżności w przepisach rozporządzenia MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz przepisach Kodeksu Pracy odnośnie zatrudniania młodocianych w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej,

– brak precyzyjnego określenia w przepisach oświatowych pojęć: zawód wchodzący w zakres i zawód pokrewny,

– brak uregulowań prawnych, które umożliwiałyby  zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobami, które w danym roku kalendarzowym ukończyły gimnazjum i mają już ukończone 18 lat,

– funkcjonowanie odrębnych aktów prawnych regulujących działanie komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych i okręgowych komisji egzaminacyjnych, które inaczej regulują sprawę zasad oceniania części pisemnej egzaminu, obowiązujące zasady są zdecydowanie niekorzystne dla kandydatów zdających przed komisjami izb rzemieślniczych,

– brak uregulowań prawnych dotyczących nadawania tytułu zawodowego tzw. pomocnika czeladnika, postulowane rozwiązanie umożliwi zdobycie określonych kwalifikacji zawodowych osobom o pewnych ograniczeniach psychofizycznych,

-stworzenie programu promocyjnego zachęcającego młodych ludzi do nauki zawodu w rzemiośle.

Z kolei Wiceprezes Izby Stanisław Marczak zwrócił się z wnioskiem do Kongresu o podjęcie przez ZRP  działań mających na celu zgłoszenie do Marszałka Sejmu RP obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rzemiośle. Należy taką inicjatywę podjąć ponieważ brak jest aktualnie woli politycznej wśród rządzących do takiego działania. Okres przedwyborczy powinien sprzyjać zgłoszonej inicjatywie i powinien zaowocować działaniami legislacyjnymi jak nie obecnego to przyszłego parlamentu. Zgłoszony przez naszego delegata wniosek spotkał się z aprobatą delegatów.

                                                                     

Ponadto delegacji WIR zgłosili do protokołu Kongresu pismo zawierające inne wnioski dotyczące m. in.:

– opracowania polityki promocyjnej rzemiosła polskiego,

– uwzględniania w przepisach prawa specyfiki małych firm rzemieślniczych,

– opracowania przez ZRP wytycznych dotyczących prawidłowego rozliczania dochodów z działalności statutowej,

-stworzenia w nowym okresie programowania funduszy unijnych na lata 2014-2020 programów przeznaczonych typowo dla firm rzemieślniczych.

Przewodniczącym Komisji Wnioskowej Kongresu był Wiceprezes Izby Karol Pufal.

Należy również dodać iż w trakcie Kongresu Rzemiosła Polskiego najwyższym wyróżnieniem rzemieślniczym Szablą Kilińskiego odznaczony został Wiceprezes Izby Marek Skoraszewski.