Get Adobe Flash player

KONKURS „ZAWODOWCY POSZUKIWANI – Mapa rzemieślników 2021”

„ZAWODOWCY POSZUKIWANI – Mapa rzemieślników 2021”

Zapraszamy do udziału w konkursie

ZAWODOWCY POSZUKIWANI – Mapa rzemieślników 2021”
              
 Organizatorzy konkursu
 

 1. Burmistrz Miasta Złotowa – aleja Piasta 1, 77-400 Złotów
 2. Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie – ul. Cechowa 11, 77-400 Złotów
 3. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile – ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła

 
Cele konkursu i ogólne zasady
 
1. Kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej, w tym rzemieślniczej.
2. Zapoznanie uczniów z powiatu złotowskiego oraz miasta i gminy Łobżenica z zawodami rzemieślniczymi.
3. Zachęcenie dzieci i młodzieży do planowania kariery zawodowej.
4. Pobudzenie aktywności twórczej, wzrost samooceny wśród dzieci i młodzieży poprzez zaprezentowanie swoich umiejętności.
5. Wzrost kompetencji IT u dzieci i młodzieży.
6. Kształtowanie postaw ekologicznych u dzieci i młodzieży.
7. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych z powiatu złotowskiego oraz miasta i gminy Łobżenica.
8. Konkurs przyjmuje formę zespołową (maksymalnie 3 osoby).

POBIERZ REGULAMIN KONKURSU:

Regulamin- Zawodowcy Poszukiwani- Mapa rzemieślników 2021

650-lecie praw miejskich Złotowa 75-lecie Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie

Dnia 18 grudnia 2020 roku na deptaku ul. Cechowej w Złotowie został odsłonięty granitowy obelisk upamiętniający 650-lecie nadania praw miejskich miasta, 75-lecie Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie i 30-lecie samorządności (pierwsze wolne wybory do samorządu lokalnego).
 
 Obelisk ufundowali członkowie Cechu. W jego odsłonie ze względu na wymogi sanitarne związane z pandemią COVID-19, obecni byli tylko członkowie Zarządu Cechu, zastępca Burmistrza Miasta Złotowa Pani Małgorzata Chołodowska i Przewodniczący Rady MIejskiej w Złotowie Pan Jakub Pieniążkowski. 
 
Zarząd dziękuje członkom Cechu, którzy przyczynili się do powstania obelisku. 
Wykonawcami obelisku są: Firma „BARTOSZ” Piotr Bartosz, Paweł Bartosz, Bartłomiej Bartosz, Firma „PLAK” Kamil Bartosz i Firma „JAGODZIŃSKI Zenon Jagodziński 

650-lecie nadania praw miejskich miasta, 75-lecie Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie i 30-lecie samorządności

Pracownicy młodociani COVID-19

       Wyjątkowe postępowanie wobec młodocianych pracowników w okresie  pandemii.

 Młodociani  pracownicy i limit zatrudnienia w ramach mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo

 

    Zgodnie z definicjami kategorii wielkości przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie), do przyjętych limitów odnośnie liczby zatrudnionych pracowników nie wlicza się pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego zatrudnieniu. Do przedmiotowych limitów nie zalicza się także osób przebywających na urlopach wychowawczych i macierzyńskim.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy i wynagrodzenie młodocianego. Według obowiązujących przepisów czasowe zamknięcie zakładu np. salonu fryzjerskiego nie oznacza jego likwidacji, ani też nie stanowi o zawieszeniu działalności gospodarczej do czego wymagane jest dopełnienie stosownych wymogów prawnych, wynikających z przepisów prawa. W przypadku czasowego „zamknięcia” i nie świadczenia usług nie powoduje zwolnienia pracodawcy z obowiązków, jakie wynikają z zawartych umów o pracę, w tym także zawartych z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego. Pracodawcy, którzy podjęli decyzje o zwolnieniu młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie zawieszenia zajęć w szkole branżowej I stopnia, ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej, powinni potwierdzić to zwolnienie zaświadczeniem lub oświadczeniem, włączonym do akt pracowniczych, a na liście obecności pracowników odznaczać dni, których dotyczy przedmiotowe zwolnienie. Należy także uzyskać potwierdzenie wypłaconego młodocianemu wynagrodzenia. Pracodawcy powinni zadbać o te formalności, aby składając wniosek o dokonanie refundacji wypłaconych wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie dysponowali pełną dokumentacją.

    Na podstawie Ustawy z dnia 28 marca 202 r. art. 15f. w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół branżowych I stopnia pracodawcy są zobowiązani do zwolnienia młodocianych pracowników odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy. Jednocześnie pracodawcy, którzy mają zawarte umowy o refundacje wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych za młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego mają prawo do refundacji wypłaconego wynagrodzenia.

     Należy zaznaczyć, że zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy dotyczy młodocianych pracowników bez względu na formę w jakiej realizowane jest dokształcanie teoretyczne, a więc także młodocianych, którzy dokształcają się w formach pozaszkolnych.

 

      Zgodnie z art. 101 Ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – wskazane wyżej rozwiązania będą wdrażane po dniu wejścia w życie ustawy tj z dniem następującym po dniu ogłoszenia, jednakże z wyjątkiem przepisów dotyczących młodocianych pracowników ( art.15 f ), które  obowiązują od dnia 12 marca 2020 r.. Tak więc jeśli doszło do niezgłoszenia się młodocianego do przedsiębiorcy w dni przeznaczone na zajęcia praktyczne, a pracodawca nie zwolnił go od obowiązku świadczenia pracy – to w kontekście przyjętego przepisu, nieobecność ta, jest ustawowo usprawiedliwiona.

 

ZŁOTY HERB 2019

ZŁOTY HERB 2019

 

28 lutego 2020 roku w sali Złotowskiego Domu Kultury odbyła się jubileuszowa XX Gala Konkursu p.n. „Powiatowe Godło Promocyjne ZŁOTY HERB 2020”. Organizatorami konkursu są: Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie i Burmistrz Miasta Złotowa.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Pan Jarosław Maciejewski Wiceprzewodniczący Sejmiku, Pani Mirosława Rutkowska-Krupka  Radna Sejmiku, Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej Pan Jerzy Bartnik, Dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej Pan Tomasz Wika, wójtowie, burmistrzowie i samorządowcy z powiatu złotowskiego oraz miasta i gminy Łobżenica.

Z okazji jubileuszu organizatorzy wręczyli podziękowania inicjatorom konkursu, wszystkim członkom kapituł w jego 20-letniej historii, starostom i burmistrzom, którzy wspierali ideę konkursu.

Wręczono też jubileuszowe statuetki „Złotych Herbów” przedsiębiorcom wybranym przez włodarzy gmin i miast powiatu złotowskiego oraz miasta i gminy Łobżenica.

Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Społecznej Poseł Tomasz Ławniczak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak oraz Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej Pan Jerzy Bartnik.

W 20-letniej historii uhonorowano 112 uczestników konkursów i wręczono 125 statuetek „ZŁOTYCH HERBÓW”.

Konkurs ma charakter cykliczny, otwarty i jest bezpłatny dla wszystkich podmiotów gospodarczych, organizacji, stowarzyszeń i jednostek samorządowych powiatu złotowskiego oraz miasta i gminy Łobżenica.

„ZŁOTE HERBY 2019” przyznano w pięciu kategoriach:

 • Produkcja,
 • Handel,
 • Usługi
 • Rolnictwo i agrobiznes
 • Zdrowy Złotów.

Kapituła jubileuszowego konkursu, powołana przez Zarząd Cechu pracowała w składzie:     3 przedstawicieli Cechu i 2 przedstawicieli Burmistrza Złotowa:

 • Ryszard Wiśniewski – przewodniczący
 • Małgorzata Chołodowska – wiceprzewodnicząca
 • Janusz Justyna – sekretarz
 • Kazimierz Łyjak – członek
 • Edward Sieg – członek.

Podczas gali ogłoszono również wyniki konkursu dla uczniów złotowskich szkół podstawowych p.n. „RZEMIEŚLNIK – KUNSZT, TRADYCJA, POWOŁANIE”, którego celem była promocja kształcenia zawodowego. Laureatami konkursu zostali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Złotowie.

Konkurs, którego organizatorami byli: Burmistrz Miasta Złotowa, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile oraz Cech Rzemiosł Różnych          w Złotowie cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów.

Konkurs przeprowadzono z okazji 75-lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie.

 

Laureat w kategorii PRODUKCJA:

UNAM ANDRZEJ MŁYNARSKI, ZŁOTÓW.

 

 

Laureat w kategorii HANDEL:

PLENER KATARZYNA I RAFAŁ BARTOSIAK, MIĘDZYBŁOCIE.

 

Laureat w kategorii USŁUGI:

ZAKŁAD ROBÓT INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNYCH HYDROPEX SP. Z O.O. SP. K. ZŁOTÓW

DOM BIESIADNY „ZAKĄTEK LIPKA” ANNA GRUBICH, LIPKA.

 

Laureat w kategorii ROLNICTWO I AGROBIZNES:

ZŁOTOWSKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA, ZŁOTÓW.

 

Laureat w kategorii ZDROWY ZŁOTÓW:

„HIPOMEDICAL 2” OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI „ZABAJKA 2” SPÓŁKA CYWILNA K. KLACZYŃSKA I WSPÓLNICY, ZŁOTÓW.

 

Nagrodę specjalną otrzymała Gmina Złotów za wybudowanie w 2019 roku 304 instalacji fotowoltaicznych.

 

 

 

 

GWIAZDKA DLA DZIECI

GWIAZDKA DLA DZIECI

 

11 stycznia 2020 roku Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie zorganizował Gwiazdkę dla dzieci rzemieślników i dzieci pracowników zakładów rzemieślniczych.

Tradycyjnie paczki przywiózł Święty Mikołaj, a gry i zabawy dla dzieci firma HOME PARTY ze Złotowa. Dzieci wspaniale bawiły się, wspólnie z prowadzącą Panią Karoliną.

Zapraszamy do fotogalerii

III GRA TERENOWA „BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY” Złotów 2019 r.

III GRA TERENOWA „BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY”

Złotów 2019 r.

 

     24 października br. odbył się finał gry terenowej pn. „BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY”. 

W grze uczestniczyły pięcioosobowe zespoły uczniów klas VIII ze szkół podstawowych Miasta Złotowa.

Uczestnicy otrzymali koszulki, każda grupa w innym kolorze, co wyróżniało ich wśród przechodniów na ulicach Złotowa.

Do zadań uczestników należały m. in. wizyty w zakładach rzemieślniczych wcześniej wylosowanych, odszukanie ich na planie miasta, wyznaczenie najkrótszej trasy, przeprowadzenie krótkich wywiadów z właścicielami zakładów na temat profilu działalności, historii zakładu oraz nauki zawodu w procesie pracy (kształcenie dualne). Jednym z zadań do wykonania w zakładach było wykonanie elementów pracy takich, jakie wykonują pracownicy młodociani.

Każda z drużyn rozwiązywała również zadania teoretyczne.

Po powrocie do Domu Rzemiosła każda drużyna przedstawiła krótką prezentację fotograficzną z pobytu w zakładach rzemieślniczych. Za każde poprawnie wykonane zadanie drużyna otrzymała punkty, przyznane przez jury w składzie: Pani Magdalena Wenda reprezentująca Burmistrza Miasta Złotowa, Pan Mariusz Wiszowaty – Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, Pani Alina Wichrowska – Kierownik Biura Cechu.

A wszystko to w formie zabawy połączonej z rywalizacją. Gra miała m. in. na celu poznanie zawodów rzemieślniczych, ich specyfikę, zapotrzebowanie na rynku pracy i promocję kształcenia dualnego (nauka praktyczna w zakładzie rzemieślniczym, teoria w Szkole Branżowej I stopnia).

Organizatorem gry był Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie przy współpracy Burmistrza Miasta Złotowa oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile. 

 • Szkołę Podstawową Nr 1 reprezentowały 3 drużyny z klas VIII
 • Szkołę Podstawową Nr 2 reprezentowały 2 drużyny z klas VIII
 • Szkołę Podstawową Nr 3 reprezentowały 2 drużyny z klas VIII
 • Zespół Szkół Katolickich reprezentowała 1 drużyna z klasy VIII 

Najlepszą drużyną okazała się klasa VIII z Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha.

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a najlepsza drużyna – nagrody.

Fundatorami nagród byli: Urząd Miejski w Złotowie, CWRKDiZ w Pile oraz Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie.

Organizatorzy dziękują Dyrektorom szkół, opiekunom, młodzieży za udział w tegorocznej grze oraz właścicielom zakładów rzemieślniczych za przyjęcie w swoich zakładach uczestników gry i zorganizowanie im pobytu.

 

 

Boże Ciało 2019

BOŻE CIAŁO 2019

Zarząd Cechu dziękuje koleżankom i kolegom za pomoc

 

w budowie naszego cechowego ołtarza na Boże Ciało.

 

A jak budowaliśmy można zobaczyć na zdjęciach.

 

(ołtarz na Boże Ciało członkowie Cechu budują już od

1952 roku )

 

 

VI Regionalny Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego Złotów 4 kwietnia 2019

2 czerwca w sali Domu Rzemiosła w Złotowie odbył się VI Regionalny Konkurs Rzemiosła Fryzjerskiego. Do rywalizacji stanęły uczennice klas I, II i III Szkół Branżowych I stopnia z powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, szamotulskiego, pilskiego i złotowskiego.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Starosta Chodzieski Pan Mirosław Juraszek, Starosta Złotowski Pan Ryszard Goławski oraz Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit.

Organizatorami konkursu byli: Pełnomocnik Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej Regionu Północnej Wlkp i Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie.

Puchary i nagrody ufundowali sponsorzy: Starostwo Powiatowe w Chodzieży, Starostwo Powiatowe w Złotowie, Urząd Miasta w Złotowie, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Firma GOLDWELL, Urząd Miasta i Gminy we Wronkach, Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży, Czarnkowie, Wronkach i w Złotowie.

Atrakcją konkursu było pokazowe strzyżenie Burmistrza Miasta Złotowa Adama Pulita i układanie fryzury Pani Annie Baranowskiej Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie.

Zmagania młodych adeptów rzemiosła fryzjerskiego z podziwem obserwowali m. in. Pan Jarosław Maciejewski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Starosta Chodzieski Pan Mirosław Juraszek, Wicestarosta Złotowski Pani Malgorzata Sameć, Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit, Wicedyrektor CKZiU w Złotowie Pani Anna Baranowska, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie Pan Michał Kaniewski, starsi cechów i kierownicy biur Cechów z Chodzieży, Czarnkowa, Wronek.

Konkurs był okazją do zaprezentowania i porównania umiejętności, a także próbą zmierzenia się ze stresem przed egzaminem czeladniczym.

Młodych fryzjerów oceniali mistrzowie:

– Barbara Korniowska – Przewodnicząca,

– Marlena Bajor – Firma GOLDWELL,

– Bożena Wesołowska.

 

Wyniki konkursu:

Dział Damski – Klasa I

Konkurencja Indywidualna

Fryzura awangardowa

 

I miejsce – Weronika Długa

Mistrz szkolący – Dorota Kołodziejczyk – Chodzież

 

II miejsce – Martyna Dassuj

Mistrz szkolący – Joanna Szychowiak-Nowak – Szamocin

 

III miejsce – Magdalena Pawłowska

Mistrz szkolący – Anna Stawiszyńska – Złotów

 

 

Dział Damski – Klasa II

Konkurencja Indywidualna

„Powiew Lata” 

 

I miejsce – Karolina Nowak

Mistrz szkolący – Joanna Szychowiak-Nowak – Szamocin

 

II miejsce – Weronika Agnieszka Rompalska

Mistrz szkolący – Marta Majszczyk – Jastrowie

 

III miejsce – Karolina Śmiglak

Mistrz szkolący – Patrycja Brzozowska – Wronki

 

 

Dział Damski – Klasa III

Fryzura dzienna konsumencka

 

I miejsce – Klaudia Spottek

Mistrz szkolący – Anna Stawiszyńska – Złotów

 

II miejsce – Natalia Glugla

Mistrz szkolący – Anna Stawiszyńska – Złotów

 

III miejsce – Martyna Gniot

Mistrz szkolący – Anna Palus – Piła

 

 

Dział Męski – Klasa III

Fryzura klasyczna

 

I miejsce – Martyna Gniot

Mistrz szkolący – Anna Palus – Piła

 

II miejsce – Klaudia Spottek

Mistrz szkolący – Anna Stawiszyńska – Złotów

 

III miejsce – Weronika Cieślińska

Mistrz szkolący – Dorota Kołodziejczyk – Chodzież

 

 

Nagrodę specjalną Firmy GOLDWELL – voucher o wartości 2500,- zł na warsztaty zawodowe organizowane przez firmę GOLDWELL otrzymła Weronika Długa z Chodzieży – mistrz szkolący Dorota Kołodziejczyk.

WALNE ZGROMADZENIE 2019

         28 kwietnia 2019 r. w sali Domu Rzemiosła odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Cechu.

        Obrady Walnego poprzedzone były uroczystą Mszą Św. w Górce Klasztornej w intencji północnej Wielkopolski, w której uczestniczyły poczty sztandarowe, starszyzna cechowa, rzemieślnicy wraz z rodzinami i pracownikami.

Obecni byli przedstawiciele Cechów z Chodzieży, Rogoźna, Czarnkowa, Wronek, Złotowa, Spółdzielni Rzemieślniczej „KRAJNA” ze Złotowa, młodzież i poczet sztandarowy z Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego z Chodzieży.

        Obrady otworzył Starszy Cechu Karol Pufal, by dalsze ich prowadzenie powierzyć Kol. Zdzisławowi Pietrasowi.

        Zgodnie z porządkiem obrad uchwalono regulamin i zatwierdzono porządek obrad, a następnie wybrano Komisję Mandatowo-Skrutacyjną i Komisję Uchwał i Wniosków.

        Następnie głos zabrał Starszy Cechu, który podsumował miniony rok działalności Cechu. Podkreślił, że udało się nam zachować system nauki zawodu i egzaminowania, mimo, iż śmiałe plany reform przedstawione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej mogły skończyć się katastrofą dla rzemieślniczej nauki zawodu. To dzięki przedstawicielom Cechu, którzy aktywnie działają na różnych forach, zarówno szczebla ogólnopolskiego, wojewódzkiego, ale także powiatowego. Te działania są niezwykle ważne dla zachowania naszego przedstawicielstwa w życiu gospodarczym i społecznym.

        W dalszej części obrad wysłuchano sprawozdań z prac Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego. Podjęto uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań organów samorządowych Cechu, zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2018 rok, plan finansowy na 2019 rok oraz udzieleniu absolutorium Starszemu Cechu, Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

Absolutorium udzielono jednogłośnie.

        Walne Zgromadzenie wybrało również nowy Samorząd Cechowy na kadencję 2019-2023. Starszym Cechu ponownie został wybrany Kol. Karol Pufal, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Kol. Ryszard Wiśniewski, a Przewodniczącym Sądu Cechowego – Kol. Stanisław Tomke. (Pełny skład Samorządu Cechowego – w zakładce „Informacja o Cechu ” Zarząd”).

       

Na wniosek Zarządu Cechu, Związek Rzemiosła Polskiego uhonorował:

 • Platynową Odznaką wraz z medalem im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego”
  • Zbigniewa Kucharczyka
  • Andrzeja Manikowskiego

 

 • Złotą Odznaką wraz z medalem im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego”
  • Michała Adamczaka
  • Leona Grochowskiego
  • Henryka Matuszyka
  • Andrzeja Pietruszkę
  • Władysława Siemienieckiego

 

 • Srebrną Odznaką wraz z medalem im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego”
  • Franciszka Banacha
  • Mirosława Błońskiego
  • Zdzisława Urbańskiego
  • Rafała Pietrasa

 

 • Honorową Odznaką Rzemiosła Polskiego
  • Krystynę Grabek
  • Kazimierza Dorscha
  • Zenona Jagodzińskiego
  • Romana Rudawskiego
  • Stanisława Tomke

 

Rada Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu odznaczyła:

 • Złotą Odznaką „Za zasługi w rozwoju Rzemiosła Wielkopolskiego”
  • Marię Pietras
  • Piotra Grzelaka
  • Zenona Pietrykowskiego
  • Annę Stawiszyńską

 

 • Srebrną Odznaką „Za zasługi w rozwoju Rzemiosła Wielkopolskiego”
  • Piotra Bartosza
  • Pawła Burego
  • Karola Chylewskiego
  • Marię Dampc
  • Bogusława Gabriela
  • Janusza Groszczyka
  • Piotra Kowalskiego
  • Radosława Kozerę
  • Urszulę Kwaśniewską
  • Teresę Lis
  • Edytę Litwińską
  • Zdzisława Łańskiego
  • Andrzeja Misiaka
  • Wiesławę Moskal
  • Macieja Noculaka
  • Artura Pacyka
  • Andrzeja Pałuczaka
  • Annę Sarosik
  • Annę Tojzę

 

23 maja podczas Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, Pani Maria Pietras (była długoletnia Kierownik Biura Cechu) otrzymała najwyższe Izbowe Odznaczenie „Kordzik Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej”.

 

Złoty Herb 2018

19 marca bieżącego roku w sali kinowej ZCAS w Złotowie odbył się finał konkursu pod nazwą „Powiatowe Godło Promocyjne Złoty Herb 2018”. Organizatorami konkursu są Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie i Burmistrz Miasta Złotowa.

Podczas uroczystości ogłoszono także wyniki I Konkursu dla uczniów szkół podstawowych „Mój biznes – Złotów Wielkopolskie Zdroje”.  Zadaniem trzyosobowych zespołów było przedstawienie pomysłów na biznes prowadzony w mieście. Pierwsze miejsce przyznano drużynie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie w składzie: Zuzanna Maciejewska, Jan Maciejewski, Franciszek Maciejewski.

Podpisano również umowę o współpracy w zakresie kształcenia dualnego pomiędzy Cechem Rzemiosł Różnych a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Dokument podpisali dyrektor CKZiU Andrzej Hencel i Starszy Cechu Karol Pufal.

W sobotniej gali wzięli udział między innymi posłowie Krzysztof Paszyk i Grzegorz Piechowiak, senator Mieczysław Augustyn, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski, przewodniczący Komisji kultury Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Henryk Szopiński, dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Tomasz Wika, wicestarosta złotowski Małgorzata Sameć, przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego  Julian Brewka, dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego Ewa Krupka – Zaręba oraz burmistrzowie i wójtowie z powiatu złotowskiego i miasta i gminy Łobżenica.

Honorowy patronat XIX edycji konkursu objęli pan Andrzej Maciejewski przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. pan Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego, pan Jerzy Bartnik Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.

Galę uświetnił występ zespołu „Hurtownia Uśmiechu” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie.

kapituła konkursu „Złoty Herb 2018”  obradowała w składzie: przewodniczący Ryszard Wiśniewski (Cech), zastępca przewodniczącego Małgorzata Chołodowska (Urząd Miasta), sekretarz Janusz Justyna (Rada Miasta), członkowie Kazimierz Łyjak (Cech)  i Edward Sieg (Cech).

Kapituła przyznała 17 nominacji i wyłoniła 6 laureatów.

 

 LAUREACI KONKURSU

 

Kategoria PRODUKCJA

 

TRANSVER Sp. z o.o.

Leśna 4

77-424 Zakrzewo

 

Kategoria USŁUGI

 

MEBLE RAJO

Joanna Gapa

Dzierzążenko 24M

77-400 Złotów

 

Przedsiebiorstwo Komunalne SANIKONT – bis

Dzierzążenko 7c

77-400 Złotów

 

Kategoria HANDEL

 

Zakład Cukierniczy – Franciszek Tomke

CUKIERNICTWO – „KRAINA SŁODKOŚCI“

E. J. Osmańczyka 42

77-424 Zakrzewo

 

Kategoria ROLNICTWO I AGROBIZNES

 

GOSPODARSTWO ROLNE

Januszewski Jacek  i Jerzy

Franciszkowo 11

77-400 Złotów

 

Kategoria ZDROWY ZŁOTÓW

 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Specjalny

„MARCINEK” Tadeusz Łukasik

Domańskiego 54

77-400 Złotów