Get Adobe Flash player

Fundusze UE

 

Ponad 67,3 mld euro – tj. blisko 1/5 ogólnej sumy środków budżetu polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2007-2013 – zostanie przeznaczone dla Polski. Z tej puli będą mogli korzystać m.in. przedsiębiorcy.

 

Do funduszy unijnych, z których w latach 2007-2013 Polska będzie korzystać, należą Fundusz Spójności oraz dwa Fundusze Strukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (w skrócie EFRR) i Europejski Fundusz Społeczny (w skrócie EFS). Służą one realizacji głównego zadania polityki regionalnej Unii, jakim jest umocnienie spójności społeczno-gospodarczej całej Wspólnoty.

Dokumentem strategicznym określającym priorytety i obszary wykorzystania powyższych funduszy oraz system ich wdrażania w Polsce w latach 2007-2013 jest Narodowa Strategia Spójności (nazwa urzędowa: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia). Nadrzędnym celem tejże strategii jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Cele Narodowej Strategii Spójności będą realizowane za pomocą Programów Operacyjnych, które w znacznej mierze finansowane są z wyżej wspomnianych funduszy (67,3 mld euro), a częściowo z budżetu naszego Państwa (11,9 mld euro). To właśnie w ramach Programów Operacyjnych przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie.

 

Wnioski o dotację składa się w odpowiedzi na konkurs

 

W ramach poszczególnych działań Programów Operacyjnych ogłaszane są konkursy na dofinansowywanie projektów. Jeśli zgodnie z wytycznymi danego konkursu przedsiębiorcy są uprawnieni do składania wniosków, mogą w ramach takiego konkursu wnioskować o dotację na swoje przedsięwzięcia (projekty). Zgodnie z zasadami wsparcia dofinansowywane są projekty przyczyniające się do realizacji celów poszczególnych Programów Operacyjnych. W pewnym sensie dotacje nie są dla firm, tylko na projekty (przedsięwzięcia) realizowane przez te firmy. Przedsiębiorcy w zależności od rodzaju projektów, na które chcą otrzymać wsparcie, mogą korzystać z różnych działań poszczególnych Programów Operacyjnych.