Get Adobe Flash player

Zaproszenie do promocji Gminnego Programu „Złotowska Rodzina na 5”

Zaproszenie do promocji Gminnego Programu „Złotowska Rodzina na 5”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie wsparcia rodzin wielodzietnych, Gmina Miasto Złotów uruchomiła program „Złotowska Rodzina na 5”, który został przyjęty przez Radę Miejską w Złotowie uchwałą Nr VII.25.2015 w dniu
30 marca 2015 roku. Głównym celem programu jest zwiększanie szans rozwojowych
oraz życiowych dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach wielodzietnych 3+ poprzez ułatwienie dostępu do miejskich instytucji kultury oraz miejskiej infrastruktury sportowej.

Obok wkładu gminy program zakłada również system wsparcia rodzin wielodzietnych 3+ w postaci komponentu prywatnego, czyli udziału firm i przedsiębiorstw
z terenu naszego miasta, które przystępując do programu „Złotowska Rodzina na 5” wprowadzają do swoich ofert system ulg i zniżek na swoje produkty i usługi dla rodzin 3+.
Katalog zniżek i ulg ustalany jest każdorazowo na podstawie złożonej przez partnera deklaracji i zawartego z Gminą Miasto Złotów porozumienia. Miejsca, w których przysługiwać będą zniżki oznaczone zostaną specjalnym znakiem „Uczestniczymy
w Programie Złotowska Rodzina na 5” .

Z katalogu ulg i zniżek zaproponowanego przez partnera programu będą mogły skorzystać osoby zamieszkałe na terenie naszego miasta legitymujące się Kartą Dużej Rodziny, która zawiera następujące informacje o jej posiadaczu: imię i nazwisko, numer własny karty, PESEL, termin ważności. Osobę posługującą się kartą można zidentyfikować jako mieszkańca Złotowa i tym samym uprawnionego do skorzystania z oferowanego katalogu zniżek i ulg na podstawie ciągu 7 pierwszych cyfr numeru własnego karty stanowiących identyfikator danej gminy. Ciąg pierwszych 7 cyfr dla Gminy Miasto Złotów to: 3031011.

Korzyściami płynącymi dla partnerów programu są:

  • współtworzenie programu wsparcia rodzin wielodzietnych 3+ i pozytywny wpływ na politykę społeczną Złotowa;

  • zwiększenie rozpoznawalności marki firmy;

  • zwiększenie liczby stałych klientów dzięki oferowanemu katalogowi ulg i zniżek;

  • promowanie firmy poprzez rozpowszechnienie informacji o udziale w programie przez Gminę Miasto Złotów w lokalnych serwisach informacyjnych, materiałach reklamowych programu, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie www.zlotow.eu.

Powodzenie programu zleży od jego upowszechnienia, czyli dotarcia do jak największej liczby odbiorców oraz potencjalnych partnerów – złotowskich przedsiębiorców. Mając na uwadze szczególne znaczenie wspierania rodzin wielodzietnych dla rozwoju naszej lokalnej społeczności Burmistrz Miasta Złotowa zwraca się z prośbą do Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie o pomoc
w upowszechnianiu informacji na temat tego programu.

Urząd Miejski w Złotowie w celu promocji tej inicjatywy opracował ulotkę informacyjną o programie. Proszę o upowszechnienie ulotki w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych oraz na stronie internetowej www.cech-zlotow.info. W tym celu ulotka w formacie pliku elektronicznego jpg. i pdf. zostanie przesłana na e-mail biuro@cech-zlotow.pl.

Wszelkich informacji na temat programu udziela Piotr Jeske – insp. ds. informacji publicznej i promocji gminy Urzędu Miejskiego w Złotowie (pok. nr 35, tel. 67 263 26 40 w. 44,
e-mail:
p.jeske@zlotow.pl).

Z poważaniem

/-/ Adam Pulit

Burmistrz Miasta Złotowa

ulotka_info_ogolne

ulotka_info_przedsiebiorcy