UWAGA !!!
Zmiany w systemie przeprowadzania egzaminów czeladniczych w 2022 r.

Informujemy, iż od 2022 r. ulegają zmianie przepisy prawa warunkujące ukończenie szkoły branżowej I stopnia nie tylko od uzyskania przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także od przystąpienia do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika.

W przypadku nie przystąpienia do egzaminu najpóźniej  do 15.06.2022 r. uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły  (art. 44q ustawy o systemie oświaty, Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.).

Wnioski do egzaminu czeladniczego młodocianych pracowników, którzy są uczniami III klasy branżowej szkoły I stopnia przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2022 r.

Świadectwa czeladnicze i zaświadczenia potwierdzające zdanie egzaminu czeladniczego przez młodocianych pracowników będących uczniami dołączane do wniosku o wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia, o którym mowa w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1327 ze zm.), będą wydawane z datą              31 sierpnia każdego roku.

Jednocześnie nadmieniamy, iż młodociani pracownicy realizujący przygotowanie zawodowe w formach pozaszkolnych składają dokumenty nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia nauki zawodu u rzemieślnika (umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego),  a egzamin czeladniczy będzie dla nich organizowany, tak jak to było do tej pory, czyli po zakończeniu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Categories: Aktualności

pl_PLPolski