Refundacja kosztów zatrudnienia pracowników młodocianych

O refundację wynagrodzeń młodocianych i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń może się ubiegać pracodawca, który zatrudnia młodocianych, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

  • zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów ogłaszanym w wojewódzkim dzienniku urzędowym,
  • spełnia warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego.

Wnioski o zawarcie umowy o refundację  sporządzane są za pośrednictwem Cechu.

Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy dokształcają się w formach szkolnych, pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodawców może złożyć w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w terminie od 1 stycznia do 15 listopada każdego roku. Natomiast wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych, może być składany w innych terminach ogłaszanych przez centrum edukacji w jego siedzibie.

Pracodawca otrzymujący refundację musi zobowiązać się do zatrudniania na podstawie umowy o pracę wszystkich młodocianych finansowanych z Funduszu Pracy przez 6 miesięcy po zakończeniu przygotowania zawodowego.

Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki.

Przepisy określają ścisłe limity w zakresie liczby młodocianych, którzy mogą być objęci refundacją. I tak, wniosek o zawarcie umowy może dotyczyć:

  • nie więcej niż trzech młodocianych, jeżeli pracodawca zatrudnia wyłącznie młodocianych,
  • młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony niebędących młodocianymi.

Wysokość refundacji jest określona w przepisach. Zwrot środków na jednego pracownika młodocianego nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia młodocianego ustalonego w przepisach oraz opłacanych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracodawcę.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązujące od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”.

Wynagrodzenie młodocianych jest zatem zmienne. W pierwszym roku nauki nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia, w drugim roku nauki nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia, w trzecim roku nauki nie mniej niż 7% przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy, procent refundowanego wynagrodzenia zawsze wynosi 4% bez względu na rok nauki.

_______________________________________________________________________________________

DOKUMENTY POTRZEBNE DO OTRZYMANIA REFUNDACJI

Ubiegając się o wypłatę refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych pracodawca składa w biurze Cechu co kwartał (licząc zawsze od września) następujące dokumenty:

  • wniosek o dokonanie refundacji;
  • kopie list płac wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia przez ucznia;
  • kopie dowodu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne;
  • kopie deklaracji rozliczeniowej składek na ubezpieczenie społeczne (druk DRA);
  • kopie druków RCA i RSA (np. długotrwałe zwolnienie lekarskie lub urlop bezpłatny)

Do pobrania:

pl_PLPolski