Walne Zgromadzenie Członków

Jest najwyższym organem ustawodawczym Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach określonych w Statucie Cechu.

 Zarząd Cechu

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność. Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu.

 Komisja Rewizyjna

Jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.

Sąd Cechowy

Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu Cechu lub z własnej inicjatywy. Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności za naruszenie zasad etyki zawodowej.

 Biuro Cechu

Praca biura kieruje kierownik biura Cechu, przygotowuje materiały do posiedzenia organów Cechu oraz czuwa nad wykonaniem Uchwał organów Cechu.

pl_PLPolski